Opšti uslovi izdavanja i korišćenja Loyalty Club kartice

1. UVOD

Lovćen Film DOO Budva, privredno društvo sa sjedištem na adresi Mediteranska 8 TQ Plaza V/536, poštanski fah 11, Budva, Crna Gora registrovano kod Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici, Crna Gora pod  matičnim brojem 02966964 (u daljem tekstu: „Cadmus Cineplex”), kao znak zahvalnosti na ukazanom povjerenju i u želji da svojim vjernim posjetiocima pruži bolji ugođaj prilikom posjete Cadmus Cineplex bioskopa u Crnoj Gori, pripremilo je određene pogodnosti koje posjetioci Cadmus Cineplex bioskopa u Crnoj Gori mogu da ostvare korišćenjem Loyalty Club. 

2. IZDAVANJE LOYALTY CLUB KARTICE

Izdavalac Loyalty Club kartice je Cadmus Cineplex, a pravo da postane korisnik Loyalty Club kartice imaju lica koja su se registrovala i preuzela svoju personalizovanu Loyalty Club karticu na način opisan u nastavku. 

Personalizacija kartica

Da bi neko lice postalo korisnik Loyalty Club kartice, potrebno je da izvrši registraciju davanjem svojih ličnih podataka na jedan od slijedećih načina:

- popunjavanjem on-line formulara za registraciju na Internet stranici www.cadmuscineplex.com , ili 
- popunjavanjem formulara za registraciju na licu mjesta prilikom posjete Cadmus Cineplex bioskopu.

Nakon popunjavanja obaveznih polja u on-line formularu (e-mail adresa, pol, ime i prezime, datum rođenja) i okončanja procesa registracije, korisnik može da preuzme svoju personalizovanu Loyalty Club karticu:

- u Cadmus Cineplex bioskopu u Budvi koji je korisnik odabrao prilikom popunjavanja on-line formulara u slučaju on-line registracije na Internet stranici www.cadmuscineplex.com , ili 
- u Cadmus Cineplex bioskopu u kojem je korisnik popunio formular za. 

Da bi ste koristili svoju Loyalty Club karticu i time ostvarivali pravo na pogodnosti te sakupljali bodove, potrebno je da radniku na blagajni u Cadmus Cineplex bioskopu pokažete Vašu Loyalty Club karticu prilikom plaćanja ulaznica, odnosno hrane ili pića. 

3. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Popunjavanjem on-line formulara, tj. dobrovoljnim davanjem svojih podataka o ličnosti, korisnik daje svoj pristanak za prikupljanje i obradu njegovih/njenih ličnih podataka od strane Cadmus Cineplex-a kao rukovaoca zbirke ličnih podataka. Cadmus Cineplex će lične podatke koristiti u svrhu izdavanja personalizovane Loyalty Club kartice i omogućavanja korišćenja pogodnosti koje pruža Loyalty Club kartica, ažuriranja podataka na Loyalty Club kartici, kao i radi obavještavanja korisnika o pogodnostima korišćenja Loyalty Club kartica. Cadmus Cineplex kao rukovalac zbirke ličnih podataka, može vršiti obradu ličnih podataka samo po prethodno dobijenoj saglasnosti lica čiji se lični podaci obrađuju i u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti, pri čemu se ova saglasnost može opozvati u svakom trenutku. Saglasnost za izdavanje personalizovane Loyalty Club kartice za maloljetno lice daju roditelji ili usvojioci, odnosno staratelj.

Popunjavanjem on-line formulara korisnik Loyalty Club kartice dobrovoljno pristaje da njegovi/njeni lični podaci budu proslijeđeni trećim licima kojima Cadmus Cineplex povjeri obavljanje određenih poslova obrade ličnih podataka, uključujući naročito pružaoce usluga softvera za funkcionisanje sistema Cadmus Cineplex Loyalty Club kartica, pružaoce marketinških usluga kojima je Cadmus Cineplex povjerio održavanje svoje internet stranice i pružaoce usluga slanja reklamnog materijala. Cadmus Cineplex je dužan da obezbijedi da se obrada ličnih podataka vrši u skladu sa važećim crnogorskim propisima o zaštiti podataka o ličnosti uključujući i slučajeve kada na osnovu posebnog ugovora obrađivaču ličnih podataka povjeri obavljanje određenih poslova obrade ličnih podataka koji su prikupljeni putem registracije korisnika Loyalty Club kartica. Korisnik Loyalty Club kartice može opozvati svoj pristanak za obradu ličnih podataka u bilo kom trenutku slanjem obavještenja o opozivu na e-mail adresu Cadmus Cineplex-a: marketing@cadmuscineplex.com ili na adresu: Lov’en film DOO, Mediteranska 8 TQ Plaza V/536, poštanski fah 11, Budva, Crna Gora. Nakon prijema opoziva pristanka za obradu podataka, prikupljeni lični podaci će biti izbrisani. Takođe, opozivom pristanka za obradu podataka o ličnosti CBC kartica prestaje da važi i ista će biti poništena. 

4. POGODNOSTI KOJE PRUŽAJU LOYALTY CLUB KARTICE

Cadmus Cineplex saglasno važećim crnogorskim propisima obezbjeđuje posebne uslove prodaje, odnosno prodajne pogodnosti za korisnike personalizovane Loyalty Club kartice. 

Nakon personalizacije Loyalty Club kartice korisnici imaju sljedeće pogodnosti:
- pogodnosti na koje korisnici Loyalty Club kartica imaju pravo po osnovu sakupljenih bodova koje omogućava svaka kupovina u Cadmus Cineplex bioskopu, a bodovi se mogu naknadno zamijeniti za poklone ili za usluge hrane i pića u bioskopu koji su dostupni u trenutku zamjene bodova. 

Na Internet stranici www.cadmuscineplex.com kao i na blagajni Cadmus Cineplex bioskopa korisnici Loyalty Club kartica mogu saznati:

- informacije o broju bodova koje donosi kupovina putem Loyalty Club kartice bioskopskih ulaznica, hrane ili pića u bioskopu, 
- informacije o poklonima, odnosno hrani i piću za koje se mogu zamijeniti sakupljeni bodovi, kao i informacije o potrebnom broju bodova koji se mogu zamijeniti poklonom odnosno hranom ili pićem. 

Cadmus Cineplex ne vrši isporuku poklona, te se isti mogu preuzeti samo u Cadmus Cineplex bioskopu u Budvi.

Bodovi koje skupite na Loyalty Club kartici važi godinu dana, odnosno 1 bod 1 godinu.

Bodovi se ne mogu unovčiti, niti se mogu prebaciti na Loyalty Club karticu drugog korisnika. Takođe ne postoji mogućnost kombinovanja bodova sa više kartica, u cilju korišćenja nagrada.

Informacije o broju sakupljenih bodova mogu se dobiti na Internet stranici www.cadmuscineplex.com ili na blagajni Cadmus Cineplex bioskopa.

5.OSTALE ODREDBE

Korisnik Loyalty Club kartice dužan je da svoju Loyalty Club karticu koristi u skladu sa ovim Uslovima i ne smije ni na koji način da je zloupotrijebi. Cadmus Cineplex ima pravo da poništi Loyalty Club karticu korisniku koji koristi karticu suprotno ovim Uslovima ili ukoliko na bilo koji način vrši zloupotrebu Loyalty Club kartice. 

U slučaju gubitka ili uništenja Loyalty Club kartice, korisnik je dužan da obavijesti Cadmus Cineplex radi blokiranja Loyalty Club kartice i izdavanja nove Loyalty Club kartice. Korisnik Loyalty Club kartice je odgovoran za svu štetu koja nastane kao posledica gubitka ili uništenja Loyalty Club kartice do prijave gubitka kartice Cadmus Cineplex-u. Nova Loyalty Club kartica će se izdati sa istim brojem bodova u momentu objave i sa istim rokom važenja kao i izgubljena ili uništena kartica, uz obavezu plaćanja troškova izdavanja nove kartice u iznosu od 2.00€. Korisnik je dužan da plati troškove izdavanja nove kartice na blagajni prije preuzimanja svoje nove kartice. Osoblje bioskopa Cadmus Cineplex ima pravo da izvrši uvid u lični identifikacioni dokument lica radi utvrđivanja identiteta korisnika Loyalty Club kartice koja je prezentirana radniku na blagajni.

Registracijom radi dobijanja Loyalty Club kartice, korisnik pristaje da dobija poruke reklamnog sadržaja. Ukoliko korisnik ne želi da prima poruke reklamnog sadržaja, može u bilo kom trenutku povući svoj pristanak na dobijanje reklamnih poruka slanjem obaveštenja na e-mail adresu Cadmus Cineplex-a: marketing@cadmuscineplex.com .

Cadmus Cineplex zadržava pravo da u bilo kom trenutku ukine Loyalty Club kartice uz prethodno objavljivanje obavještenja o ukidanju Loyalty Club kartica u roku ne kraćem od 2 mjeseca prije prestanka važnosti Loyalty Club kartica. Obavještenje o ukidanju Loyalty Club kartica će biti objavljeno na Internet stranici Cadmus Cineplex-a i istaknuto na vidljivom mjestu u Cadmus Cineplex bioskopima, a takođe će biti poslato i na e-mail adrese korisnika Loyalty Club kartica. U obavještenju o ukidanju Loyalty Club kartica korisnici će biti informisani da se ukidanjem Loyalty Club kartica svi sakupljeni bodovi poništavaju a da korisnici Loyalty Club kartica koji imaju u tom trenutku raspoloživa sredstva na Loyalty Club kartici mogu ista da zamijene sa poklon vaučerom u vrijednosti preostalog iznosa u roku od 6 mjeseci. 

6.VAŽENJE USLOVA

Registracijom radi dobijanja personalizovane Loyalty Club kartice te korišćenjem Loyalty Club kartice korisnici pristaju i prihvataju ove Uslove u cjelini. 

Cadmus Cineplex zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izmijeni i ažurira ove Uslove, uključujući naročito sistem sakupljanja bodova. Ukoliko dođe do izmjene ili ažuriranja ovih Uslova, tekst tako izmijenjenih i ažuriranih Uslova će biti objavljen na Internet stranici www.cadmuscineplex.com  počev od dana stupanja na snagu predmetnih izmjena. Ukoliko nakon objavljivanja izmjena i/ili dopuna ovih Uslova korisnik nastavi da koristi svoju Loyalty Club karticu smatra se da prihvata i da se saglasio sa svim izmjenama i/ili dopunama Uslova. 

Tekst važećih Uslova je u svakom trenutku dostupan na Internet stranici www.cadmuscineplex.com.

Klub ubicaVavilon